Welkom bij Watersportvereniging Den Oever

 

Agenda 18 januari 2014

ALV Hippolytushoef

 1. Opening, en tekenen presentielijst
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 19 januari 2013 en 21 april 2013 
(Deze notulen kunt u zelf downloaden via: http://www.wsvdenoever.nl/trossen-los/overige-documenten)
 4. Jaarverslag Secretaris 2013
 5. Jaarverslag Penningmeester 2013
 6. Verslag Kascommissie en decharge van Bestuur over 2013
 7. Bestuur
  • Rooster van aftreden: John Awater en Marten Bronke treden reglementair af.
   John Awater is herkiesbaar. Marten Bronke is niet herkiesbaar.
  • Bestuursamenstelling: Het bestuur stelt de leden voor om John Awater in de functie van voorzitter te kiezen, en om Klaar van der Valk als nieuw bestuurslid te benoemen.
   Zie art 23 Statuten. U kunt schriftelijk andere kandidaat-bestuursleden voordragen bij de secretaris uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering.
 8. Beleid en Jaarprogramma 2014 
(zie bijlage 1)
 9. Begroting 2014 (volgt nog)
 10. Stichting Nautin (Jan Drost / Ad Krom)
 11. Rondvraag 
en Sluiting formeel gedeelte jaarvergadering

Pauze (rond 21.00 uur)

Na de jaarvergadering zijn er 2 presentaties. Daarna onze jaarlijkse borrel.

 • Cor Muurling geeft een uitleg over de nieuwe SW-waarden.
 • Berry Spruijt vertelt over "Naar de Lofoten".

Documenten

Hier vindt u documenten zoals statuten, zeilinfo, tips voor nachtzeilen en dergelijke. Bent u op zoek naar de reisverslagen? Klik dan hier.